ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

Who We Are

Golden TMH Telecom Co., Ltd (GTMH)

a Myanmar-based company with a NFS-I and IGW Licenses, is a leading communications and network service provider with one of the most complete service offerings in the market, utilizing Fiber, Wireless and Satellite access technologies to provide a unique one-stop-shop solution for their clients.

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem dolorem quisquam cum magnam eos ullam nesciunt enim sit illum, cupiditate voluptates commodi odit ea quas dignissimos nobis deleniti maiores distinctio?

Speaker One

Security Engineer
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quam sequi accusamus dolores dolorum autem, atque fugit eaque iusto id assumenda architecto, maiores sunt eveniet, omnis tempore quae soluta quis natus!

Speaker Two

Management Engineer
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi fugiat voluptas laborum earum beatae, sunt laudantium soluta quae eaque labore perferendis aut provident, iste optio! Alias inventore deleniti consectetur aliquid!

Speaker Three

Digital Marketer

What We DO

01

We mainly focus on providing customers what they want in three key areas. As a network service provider, we provide high speed fiber, Wireless and Satellite access technologies to the business enterprise in Myanmar.

02

As a pioneer Data Center in Myanmar with the premium standard technology, we deliver complete colocation solutions to our customers.

03

Being Myanmar Only VMware cloud Verified Partner and Enterprise Cloud Provider, we are proud to demonstrate our commitment to providing the highest level of Service Available in country, backed by VMware Seal of approval.

Join with Us

We are ready to welcome the talented people with skills, flexibility and collaborative attitudes to our community with diversity and various background.

Seeing more Opportunities

Corporate Social Responsibility

We contribute strong value and support to the community where we live and work.

Read more about our activities